Vårmöte – so what?

Jag har faktiskt tagit beslutet att inte blogga mer om vårmötet. Har med hjälp av en vän insett att det är rätt ointressant för en bloggläsare att läsa inlägg på inlägg om hur vi röstar. Näe, jag vill nog att min blogg ska innehålla lite mindre navelskådning än så. :)

Annonser

Piratpartiets vårmöte A – stadgemotioner del III

Fortsätter att presentera motiveringar för hur jag voterat på Piratpartiets vårmöte. Ett tips till dig som också röstar, se till att rösta ”Avstår” på de yrkanden som du varken vill bifalla eller rösta avslag på. Det gör att de frågor du inte röstat i än samlas till vänster i menyn ”Pågår just nu”>”Motioner du inte röstat i”. Smidigt..:) Nu har första voteringsomgången redan avslutats, hann inte riktigt med att posta inlägget igår. Postar det såklart iallafall, en del av det jag säger är fortfarande relevant i nu pågående voteringsomgång.

A9 – Stadgeändring, mötespresidiet ska inte få besluta i samtliga ordningsfrågor
Motionären anser: ”Idag har mötespresidiet en stor och oönskad makt, den att ensam få bestämma i ordningsfrågor. Det går förvisso att lösa legitimitetsproblemet genom att anordna ”rådgivande omröstningar” men varför inte låta mötet få den makt som mötet förtjänar.

Tidigare lösning med att i mötesordningen besluta om att minst tio medlemmar kan lyfta en fråga till omröstning är en bra kompromiss mellan att låta mötet besluta i avgörande ordningsfrågor och mötespresidiet i enkla sådana. Ändringen kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten.”
Jag anser: Det är en vettig ändring, även om den kan tålas slipas på i framtiden. Ser fram emot fortsatta diskussioner. BIFALL

A10 – Stadgeändring, styrelsen ska ej få möjlighet att tolka stadgan som rör medlemsmötet
Motionären anser: ”Idag har styrelsen tagit ett beslut som förvisso inte är ”i samband med medlemsmöte” men i allra högsta grad påverkar medlemsmötet vilket vi i framtiden vill förhindra. För mig är det viktigt att partiets högst beslutande organ uteslutande får bestämma över sig själv. Partiet har idag en förtroendevald grupp inom partiet vars uppgift är att administrera just medlemsmöten och det blir därmed naturligt att lägga möjligheten att tolka stadgan, gällande medlemsmötena, hos dessa. Ändringen kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten.”
Jag anser: Det har alltså uppkommit en situation där styrelsen egentligen varit inne på mötespresidiets område och tagit beslut. Om motionen går igenom får man en tydligare avgränsning. BIFALL

A11 – Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen
Motionären anser: ”Idag särskiljs inte styrelsen och ledningen, två uppdrag där den ena beror på den andra. Skälet till att man på förra årsmötet tog bort separeringen mellan ledning och styrelsen var att vi i så fall skulle tvinga att kasta ut vissa personer från styrelsen alternativt ledningen, men att vi som organisation ändå rör oss mot det hållet.

Vår uppfattning, efter att ha sett vilka som nominerats och tackat ja till styrelsen, är att vi snarare rör oss mot motsatt håll. Det rimmar också illa med stadgans ”Ansvarskedjan måste vara obruten, det vill säga, mandat och ansvarsutkrävande måste alltid följas åt” som snarare talar om att man måste särskilja rollerna för att kunna utkräva ansvar.

Att stora delar av ledningen sitter i styrelsen medför att ansvarskedjen inte är fullständigt obrutbar då samma personer kan döma sig själva. Ändringen kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten.”
Jag anser: Den här frågan är väldigt viktig för mig. Många aktiva pirater bränner ut sig pga för mycket jobb, dessutom har Piratpartiet av tradition haft en ledning som i princip är självgående. Det är såklart ett demokratiskt underskott, då det är styrelsen och inte ledningen som är medlemsvald. Jag vill se en utveckling där rätt person är på rätt plats, utan att ha för mycket att göra, och där det är styrelsen som säger åt partiledningen vad de ska fokusera på – inte tvärtom. BIFALL

A12 – Reduktion av styrelsens storlek för att få den att fungera igen
Motionären anser (jag har kortat ned texten): ”När vi valde att ha en styrelse på 16 personer var det med antagandet att en så stor styrelse krävdes för att fungera och överleva som ett riksdagsparti. I stället har det lett till svåra problem med att styrelsen oftast inte är beslutsmässig, och de gånger den är det, har det nästan alltid varit med minsta möjliga marginal. Det är inte ovanligt att styrelseledamöter har fått ringas in under sittande möte för att komma precis över gränsen. Ibland har detta hänt flera gånger under samma möte. Så ska det inte behöva gå till, och så kan det inte gå till i någon organisation som gör anspråk på att fungera.

Kortfattat: Styrelsen fungerar inte för att den är för stor för vår organisations storlek och kapacitet.”
Jag anser: Den här frågan är också väldigt viktig för mig. Motionen försöker lösa ett problem som jag befarar bara blir större om motionen går igenom. Förklaringen till varför har styrelsens nuvarande sammankallande skrivit väldigt bra om. AVSLAG

A14 – Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor
Den här motionen är alltför lång för att jag ska ha lust att referera den. Jag hänvisar till tråden, där flera har yrkat på avslag av samma skäl som jag röstar; AVSLAG

A15 – Uttolkning av ordet adjungering
Motionären anser: ”De nya stadgarna har använt ordet ständiga adjungeringar för att definjera vilka externa roller som skall ha tillgång till olika forum. Det har under det gånga tiden uppkommit frågor hur dessa skall tolkas. Det är bra om mötet klargör detta.

5.3.5 Ständigt adjungerade till partistyrelsens möten är partiets revisorer och deras ersättare.
6.2.7 Ständigt adjungerade till partiledningens möten är sammankallande i partistyrelsen, förbundsordförande för Ung Pirat och partiets revisorer.”

Jag anser: Den här stadgeändringen är onödig, då jag anser att det redan framgår av stadgarna vad en adjungering innebär. AVSLAG

Sådär, då har jag gått igenom alla stadgemotioner, återkommet med inlägg om övriga motioner och styrelseval, även om jag antagligen inte kommer gå igenom precis allt.

Piratpartiets vårmöte A – stadgemotioner del II

Idag fortsätter jag att beta av de olika voteringarna som just nu pågår på Piratpartiets vårmöte, presentera hur jag tänker rösta, och motivera. Även om du är ny på det här med årsmöten så tycker jag du ska våga delta! Och fråga vilken pirat som helst om det är nåt som verkar krångligt!

A6: Stadgefix – röstberättigad på årsmöte
Motionären anser: ”3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad. Detta leder till att en ny medlem kan vara röstberättigad vid en senare del av medlemsmöte utan att vara det vid den förra delen. I värsta fall, att det finns medlemmar som får rösta om en motions slutliga bifall eller avslag utan att ha fått rösta om dess tidigare uppbyggnad via specifika yrkanden och motyrkanden et cetera.”
Jag anser: Man vill alltså ändra stadgelydelsen så att man är röstberättigad om man var medlem två månader innan mötets öppnande, istället för voteringens öppnande (det ställer till det för presidiet, läs mer i tråden). Det finns även ett ändringsyrkande där tiden kortas till en månad. Två månader kan hindra en nyfrälst pirat från att rösta, en månad skyddar ändå en del från kupper (men kanske inte tillräckligt?). Det kan vara så att de höga skrik om kuppskydd på föregående möten har påverkat mig… När jag tänker efter är jag inte så rädd för kupper ändå – jag tror att de som vill sprida sina åsikter oftast hellre skapar sin egen förening. Jag stödjer alltså ändringen i stadgan, men röstar för ändringsyrkandet. BIFALL (ändringsyrkande)

A7 – Stadgefix – budgetansvar
A13 – Buggfix i stadgarna vad gäller budgetägande

Motionären anser (jag tar upp A13, motionerna är likvärdiga): ”När stadgarna först antogs på årsmöte antogs ett ändringsförslag som flyttade ägandeskapet för budgeten från medlemsmötet till styrelsen. Detta var en ändring som behövde göras på flera ställen, som bl.a. kan ses i att budgetbeslutet nu är ett av styrelsens primära ansvarsområden (enligt 5.2.2.d). Det rådde relativt stor konsensus om att medlemsmötets styrmedel i stället ska vara verksamhetsplanen.

Men ett ställe glömdes bort i ändringen — listan över vilka propositioner som styrelsen ska lägga till höstmötet. Där står fortfarande att styrelsen ska lägga ett förslag om budget till höstmötet.

Detta står nu delvis i konflikt med övriga skrivningar. Detta står i punkten 4.5.2.a, att styrelsen ska lägga detta som proposition. Jag yrkar att det helt enkelt stryks att styrelsen ska lägga detta förslag, så som skulle gjorts i det ursprungliga ändringsförslaget.”
Jag anser: Den vanliga föreningspraxisen är att man beslutar om budget och verksamhetsplan gemensamt, men att styrelsen närmare kan detaljstyra budgeten under verksamhetsåret. Jag håller med Emil Isberg om att det är bättre än att medlemmarnas enda styrmedel är verksamhetsplanen. AVSLAG

A8 – Stadgeändring, svårigheten att utesluta troll ur Piratpartiet
Motionären anser: ”Piratpartiets virtuella organisation är en styrka men den gör oss också sårbara för obstruktion och troll. Vår medlemsavgift är just nu noll kronor och det är enligt våra stadgar tillåtet att vara med i andra partier samtidigt. Det är alltså fullt möjligt för våra politiska fiender (aktiva i andra partier och PR-konsulter betalda av copyrightlobbyn) att som medlem i PP obstruera på forumet och under våra virtuella medlemsmöten. I ett vanligt gammalparti är det betydligt svårare att infiltrera om man måste lägga tid på att gå på en massa möten och lära känna varandra personligen i spritdränkta hotellrum sent på kvällen. Sitter man bakom ett tangetbord finns det massor av möjligheter att obstruera. Man kan sprida halvfalska rykten om partiets funktionärer. Man kan göra våldsamma personangrepp. Man kan gå in för att mobba partiledaren för att försöka knäcka denne. Man kan lamslå verksamheten genom ändlöst tjafs om procedurfrågor så att folk tröttnar. (Känns det igen?)

Därför anser jag att reglerna för att utesluta medlemmar bör förändras. Idag krävs det minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet i partistyrelsen för att utesluta en medlem. Jag anser att det ska räcka med en enkel majoritet, men det är en mindre problem. Det riktigt stora problemet är att en utesluten medlem har rätt att överklaga sin uteslutning till medlemsmötet. Detta leder till att man i värsta fall får en extremt infekterad strid i en personfråga där anklagelser kommer att fara fram och tillbaks i ett offentligt forum.

I denna typ av personkonflikter är det ofta frågan om mycket känslig information om personers karaktär, samarbetsförmåga, ärlighet, kompetens osv. Denna typ av information bör hållas internt inom partistyrelsen och inte fläkas ut på forumet. I synnerhet som utomstående aldrig kan veta vilken version som är sann och falsk. Om vi antar att PP behöver utesluta ett troll som bara är ute efter att obstruera kommer trollet naturligtvis att hävda att alla påståenden från partistyrelsen är falska och komma med egna falska anklagelser mot partistyrelsen. Eftersom vi är en virtuell organisation kommer många medlemmar aldrig att ha träffat de som bråkar och därmed har dessa ingen aning om vem som har rätt och fel. Inget positivt kommer att komma ut av detta – och PP tvingas förbruka ännu mer av sin energi på meningslösa procedurfrågor och interna bråk.

Inga andra partiers stadgar låter uteslutningsärenden att komma upp på Partikongresser eller Partistämmor. Vi bör därför ändra våra stadgar och ta bort den möjligheten i kapitel §2 i stadgarna. Enligt våra stadgar (§8.2.2) krävs två beslut för att ändra kapitel 2 i stadgarna. Därför blir detta Medlemsmöte det första beslutet i denna fråga.”
Jag anser: För det första måste jag bara säga; Det är nog bara i Pirapartiet det läggs motioner där ordet ”troll” förekommer! :D Jag gillar skarpt när jag kommer överens med personer jag inte brukar vara överens med, så som motivering väljer jag att citera Anna Svensson; ”Visst blir det lättare att utesluta troll om man tar bort deras rätt att överklaga, men moraliskt är det ett stolpskott och kommer bara att ge trollen mer ammunition. I min mening så är trollen i första hand ett fall för forumsmoderatorerna. Man måste tänka på att partimedlemskap inte är ett krav för att kunna posta i våra forum. Att bekämpa troll genom uteslutning ter sig därför som att kämpa lite mot väderkvarns…troll.” AVSLAG

Fortsättning följer! :)

Piratpartiets vårmöte A – stadgemotioner del I

Det känns som om jag bara sprungit på årsmöten i flera månader nu. Visst är det kul att engagera sig i olika organisationer, men lite slitsamt blir det! Har varit på Ung Pirats kongress, Ung Pirats Östra distriktskongress, Ung Pirat Västerås årsmöte, Hyresgästföreningen Västerås årsmöte, regionfullmäktige Hyresgästföreningen Aros-Gävle…etc…etc…men nu börjar jag se ljuset i tunneln! ;)

Bara ett (sex veckor långt) möte kvar. Första tiden ägnades åt diskussioner kring alla mötets förslag. Själv har jag inte deltagit på forumet i år. Har ingen direkt bra förklaring annat än att jag inte hade lust…ibland tryter juh den också! Men nåt jag har lust med, är att presentera hur jag röstar på mötet. Nu har jag inte någon styrelsepost eller något annat uppdrag i partiet, så jag känner att det är fritt fram att påverka även via bloggen.

Idag har jag gått igenom diskussionerna, och röstat i A-motionerna. För dig som aldrig deltagit på ett medlemsmöte i partiet förut, rekommenderar jag starkt att läsa Emmas guide. Har du några frågor, inga är för knäppa, kan du kontakta mig. Snabbaste sättet bör vara via Facebook (sök bara på Hanna Dönsberg och skicka ett meddelande). Jag tänker inte ta upp alla motioner idag, eftersom jag gärna vill försöka hålla mina inlägg läsbara.

Hursomhelst, här är mina röster och motiveringar (jag har inte skrivit med de som dragits tillbaka);

A1 – Namnbyte
Motionären anser: ”Pirater förknippas med stöld och utpressning eller hur vi borde omedelbart byta namn till Fridemokraterna (FD) viket i ett enda ord gör klart för alla vad vi i vekligheten står för eller hur”
Jag anser: Det här är en diskussion som funnits sedan valet av namn 2006, med tiden så har vi visat framfötterna och namnet klingar inte ondskefullt i mångas öron. Historiskt kan man se att piratskepp var de skepp som faktiskt fungerade mest demokratiskt, det kan man berätta för de som uttrycker tvivel! Det roliga i sammanhanget är att namnet väcker viss uppmärksamhet som vi såklart kan dra nytta av. AVSLAG

A2 – Antal kandidater i lokalval
Motionären anser: ”Jag anser att PiratPartiets styrelse varit hårda i sitt krav på antalet list kandidater till de lokala valen 2010. Till kommunfullmäktige anser jag att kravet ska sänkas till 8 % av fullmäktiges storlek och blir antalet kandidater 6,5 stycken ska det avrundas ner till närmaste heltal = 6stycken. Med tanke på att bara 1-2 ledamöter kommer in samt en ersättare. Är det fullt tillräckligt. Säg 65 ledamöts
platser *8% = 5,2 stycken avrundat ner till 5 stycken. Till Regionen/Landsting. Det lägsta antalet kandidater som kommer in är 5s tycken ledamöter samt 2-3 ersättare därför anser jag att minst 14 list kandidater är fullt tillräckligt även om några hoppar av under 4-års perioden. Bör tilläggas att under valet 2010 var kravet 25-27 stycken.”

Jag anser: Det här är en liten teknikalitet som vi vinner på att hålla flexibel, med andra ord ett beslut för det årets styrelse att ta i samråd med medlemmarna, inte ett beslut för ett medlemsmöte. AVSLAG

A3 – Stadgeändring ang den ekonomisk ansvarige
Motionären anser: ”Funktionen ”Ekonomiskt ansvarig” är mycket viktig. Det är dock en funktion som tack vare vårt transparenta ekonomiska system inte behöver delta i partiledningens löpande arbete på en daglig basis. Funktionen bör därför underställas sekretariatet och därigenom ha löpande kontakt med partiledningen. Funktionen kan också med fördel adjungeras in på ledningens möten vid behov.”
Jag anser: Om man stött och blött detta mer hade man kanske kunnat komma fram till en mer lättförståelig och välfungerande lösning. Själv känner jag att man övertolkar stadgan som den ser ut idag, och att det visst finns en frihet för partiledningen att välja hur den ska arbeta med detta. Dessutom sker i stadgan en ändring angående att partiledaren skall tillsätta en vice partiledare, som jag personligen inte gillar. Där ändrar man ordet ”ska” till ”kan” – för att man försöker anpassa stadgarna till verkligheten (vi har just nu ingen vice partiledare, och nej, jag har inte blivit tillfrågad ;P). Men ändrar man ”ska” till ”kan” så kan inte styrelsen kräva att partiledaren utser en vice om det drar ut på tiden. AVSLAG

A5 – Plats för medlemsmöten
Motionären anser: ”Detta är en i en serie av ‘buggfixar’ som diskuterats inom organisationsgruppen för att förbättre stadgarna. Stadgarna stipulerar i 4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta. Problemet är att texten är otydlig. Med teknisk lösning avsågs vilken teknisk plattform på Internet som skall användas för mötet. Men styrelsen har tolkat detta som att gälla mer än att välja teknisk plattform utan utformade även regler för omröstning och annat. I de flest stadgar används ordet plats för att säga var man skall mötas fysiskt. Att inte kalla den så när stadgarna kom fram var kanske lite olyckligt och ett utfall av övertydlighet då man vill påtala att det gällde plats på Internet och inte fysisk plats. Men det finns egentligen inget skäl till det. Plats skall då tolkas som att kunna vara en kanal på skype, irc eller på föreningens forum eller någon annan plats på Internet.”
Jag anser: Under diskussionens gång har det kommit några förslag, bland annat att mötespresidiet ska bestämma tid och plats för mötet. Att de väljer plats är självklart, det på föregående möte medlemsvalda presidiet vet helt enkelt bäst vilken teknisk plattform som ska användas. Jag har stort förtroende för nuvarande mötespresidie, och jag har en känsla av att de kommer sitta kvar ett tag. Tiden är lite annorlunda, där tycker jag beslutet bör ske i samråd. Nu las aldrig något sådant ändringsyrkande, även om det kom upp som förslag (här är det tråkiga i att inte finna ork till att hänga med i diskussionerna innan voteringarna). Däremot tror jag att det ändå kommer göras i samråd med styrelsen, så jag röstade för ändringsyrkandet som ger presidiet ansvaret att ta beslut. BIFALL (ändringsyrkande)

Fortsättning följer! =)

Post-valkampanj och framåtanda

På grund av privata angelägenheter har jag inte orkat blogga senaste tiden. Det kommer med tiden, det är jag övertygad om. Men just idag blev jag inspirerad, delvis av att det är rätt skönt att kunna fokusera på det interna arbetet.

Det har varit en del konflikter under de år vårt parti har funnits, och mycket grundar sig egentligen i att vi i stort är en ad-hoc-organisation, och att vi redan från starten dragits med undermåliga stadgar (som organisationsutvecklingsgruppen tagit sig an). Dessa problem är väldigt många medvetna om idag, och vi har tillochmed föredetta ”inaktiva” pirater som aktiverat sig, med siktet inställt på förändring.

I en chatt idag sa någon: ”Jag är så ointresserad av att delta i gamla interna motsättningar… Min fråga gäller hur man kan bygga vidare på pp på ett positivt sätt.”

Jag kan inte säga det bättre själv. Jag har alltid varit rakt på sak och uppskattar ärlighet kombinerat med samarbetsvilja, och tycker det är extremt tröttsamt att bli bemött som en ”gnällkärring” eller någon som bara uttalar mig för att jag inte gillar ett beslut eller en person. Nyss var det styrelsemöte, där man bland annat tog upp att nästa medlemsmöte (där alla medlemmar deltar) går av stapeln helgen den 30-31 oktober, vilket är väldigt snart. Då förväntas andraläsningen av stadgeförslaget gå igenom om medlemmarna så önskar, vilket enligt mig skulle förbättra situationen avsevärt.

Jag tänker fortsätta inlägget med lite idéer angående vårt IT-system. Det är en del av vår organisation som blivit eftersatt, och jag tycker Piratpartiet om några ska glänsa på den punkten! Jag har lite ideér som jag formulerat väldigt snabbt i en chattkanal, det ska inte ses som något färdigt, bara en utgångspunkt i vidare arbete.

1: Det behövs en överskådlig server, en hel omstart av vårt IT-system. Då kan man passa på att sätta upp riktlinjer som man informerar om; t.ex. att alla lokala organisationer kan ha en [valkrets].piratpartiet.se. Om man sätter upp riktlinjer kan man också sätta upp riktlinjer angående utdelande av access till olika delar av systemen, PW, forumadmin, bloggar (som [distrikt].piratpartiet.se etc. är). Då blir det även lättare att sätta in automatisering om någon roll byts, exempel; distriktsledare för Öst får adminroll i de olika systemen när den rollen byts i PW.

Detta kräver främst två saker; 1: En grupp som kan tänka sig att intensivt arbeta med att strukturera kod och liknande för att sedan efterföljas av en grupp som kan tänka sig att intensivt arbeta med själva kommunikativa informationen (såklart är det bäst om de kan överlappa varandra, typ projektgrupp). Detta projekt kommer, om det blir förverkligat, behöva en kompetent och tydlig ledning, logiskt är den ledaren IT-chefen. Det kräver antagligen också att vi säljer av de gamla servrarna, kanske som en ”köp lite dyrare från oss, så vi kan investera för PP:s skull”-kampanj? Och sedan investerar man det kapitalet, plus mer som tas ur budget, på bra hårdvara.

Till det här bör det finnas ett bra system för tickets, och utdelande av ansvar för att lösa dem, plus att rutiner för återrapportering bör förbättras – så att det inte spelar så stor roll vilken frivillig programmerare som kodar, det ska ändå gå att följa ändringarna.

2: Sedan bör man, som traditionen blivit i vissa valkretsar/distrikt i PP och styrelser i Ung Pirat, tillsätta en informationsansvarig. På vissa ställen är det den som även har externt informations- och kontaktansvar, såsom mediaansvarig. På vissa ställen är det uppdelat mellan två personer, en interninformatör och en extern. Detta behövs speciellt i PP:s styrelse men kanske även i partiledning.

3:  Det kan också behövas mer genomtänkta modeller för hur man organiserar våra arbetsgrupper (som t.ex. hur man rekryterar, varför man rekryterar, hur ett tillfälligt kluster kan kopplas till arbetsgruppen under ett pågående projekt etc).

Det är ett stort jobb, men är det några som ska klara det så är det väl Sveriges bästa (enda?) IT-parti?! ;)

Som soundtrack kan jag inte låta bli att välja Hoffmaestro & Chraas ”Words come easily”. Lyssna på texten, digga & dansa – partiet kan inte gå annat än framåt! (och passa på att checka in deras skivsläpp nästa vecka! :) Obachokachaka! XD

Gästinlägg: Mattias Bjärnemalm

Idag gästbloggar en av de mest viktiga pusselbitarna i piratpusslet, här på min blogg, Mattias Bjärnemalm. :)

~~~~~~~~~~~~

Det här är tolfte dagen i min gästbloggsturné som jag kör fram till valet hos olika pirater runtom i landet. När jag började det hela var det för att kompensera för att jag missar valkampanjen hemma i Sverige, men nu ville det sig annorlunda, så idag är jag på väg hem till Sverige i en bil. Och jag kommer stanna där till efter valet. Så om du behöver hjälp med planering eller problemlösning när det gäller valarbete nu under sista veckan kan du alltid ringa mig på 0704-385046 och se om jag inte kan bidra med några goda råd. Det brukar jag alltid uppskatta att få göra :-) Idag tänkte jag dela med mig lite tankar kring hur man gör för att få medlemmar att bli aktiva inom piratrörelsen.

Det första steget för att få någon aktiv är att möta dem ansikte mot ansikte. Det är i vissa fall väldigt enkelt. Ibland dyker det upp nya ansikten på piratfikor, affischeringsrundor eller möten. Dessa är i stort sett alltid villiga att bli aktiva om man bara uppmuntrar dem en smula. Bara att faktiskt dyka upp visar ju på det. En annan grupp som är förhållandevis enkel att få aktiva är de som kryssar i att de vill bli aktiva när de blir medlemmar. Det genererar ett ”officer volunter”-mail till funktionärer där personen bor, och så fort du får ett sådant mail inom ditt område bör du helt enkelt slå en signal till personen och stämma ett möte. Antingen så att du får personen att komma på ett redan inplanerat möte med lokala pirater, eller, ännu hellre, så bör du avvara tid för att möta den nya medlemmen på tu man hand. Hör dig i så fall för när du ringer upp angående vad han/hon sysslar med till vardags, personens och lite vad han/hon är intresserad av att hjälpa till med. För då kan du lätt tänka ut ett par uppslag kring vad personen kan tänkas vilja hjälpa till med och ha klara när ni väl träffas.

Men ofta så kommer det inga sparvar flygande utan det faller på dig att hitta personer som inte vet om att de vill bli aktiva och få dem att inse detta. Det är givetvis en aning knepigare, men inte egentligen ett direkt omöjligt problem. Antingen kan man lösa det genom att värva någon man känner som man får aktiv, eller så får man helt enkelt söka bland våra passiva medlemmar. Ett sätt att göra det är att ordna lite sociala aktiviter som inte kräver något av deltagarna. Klassiker är piratfikor eller piratöl. Se till att hålla det regelbundet och informera om träffarna via mail, i partiets forum och som events på facebook. Förr eller senare kommer det trilla in en ny person, och då kan arbetet med att få honom/henne aktiv börja. I vissa fall är det första personen säger ”jag vill bli aktiv, hur gör jag?”. Ge då genast tre förslag på vad personen kan hjälpa till med och saken är klar. Undvik gärna att formulera det som ”du kan bli ansvarig för X” utan säg i stället: ”du kan gärna hjälpa till med X”. Många människor skyr ordet ansvar även fast de är väldigt bra på att ta på sig ansvar om man lägger fram det på ett annat sätt.

De svårare fallen är dock de som inte själva tar initiativ till att engagera sig kring något speciellt. Då gäller det att kallprata med personen tills du lyckats ta reda på något intresse som sammanfaller med något behov för partit lokalt. Här gäller det att vara observant och verkligen lyssna på personen, istället för att försöka pressa in honom/henne i någon förformatterad ansvarspost eller uppdrag. Utgå istället alltid utifrån individens intressen, och fundera ut hur de sammanfaller med partiets behov. Börja sedan med babysteg. Om du har en ny fikadeltagare som vill prata lite kring ett ämne fungerar det oftast utmärkt att be denna att kolla upp lite mer kring ämnet och informera er andra på nästa möte (exempel på ämnen som jag stött på att folk frågat efter är lagstiftning på olika områden, kommunala bestämmelser kring det ena eller det andra som rör hur man kan kampanja eller bara något så enkelt som vad partiet och dess företrädare har sagt kring ett visst ämne). Även om du själv vet exakt var du ska kolla upp det personen frågar efter är det bättre att du lägger det på den nyfikne. För den kommer inte se informationsletandet som ett jobb utan som en positiv utmaning. Och om du får honom/henne att ta på sig att informera om saken på nästa möte har du även fått personen att ta på sig att dyka upp på minst ett möte till, utan att han/hon ens har reflekterat över det.

Ta även alltid och byt mobilnummer med nya personer som dyker upp. Chansen att de ska ringa dig angående partifrågor ökar oerhört om de har fått ditt nummer av dig personligen och inte behöver kolla upp det i ett utskick. Samtidigt upplevs du även som mindre främmande för dem när du ringer dem senare om de redan har ditt nummer inlagt i sin telefon. Följ sedan upp efter mötet med ett samtal där du påminner om vad du fick dem att ta på sig att kolla upp, samtidigt som du erbjuder dig att hjälpa till om det skulle vara något problem samt påminner om nästa möte. Väl inför nästa möte skickar du sedan ett sms dagen innan eller samma dag där du dubbelkollar så de tänker dyka upp. Ett sådant sms är precis vad som behövs för att påminna dem om att det är möte på gång. Det vanligaste skälet att en person inte kommer på det andra mötet är nämligen att de glömt bort det. När de sedan väl dyker upp gäller det att följa upp på det du bad dem kolla upp, och berömma dem rikligt om de kommit ihåg att ta tag i det. Har de missat att kolla upp eller göra det du bad om är det bara att be dem göra det till gången efter istället. Nästa steg är att få dem att ta på sig lite mer ansvar. Fortfarande bör du undvika att prata om formella poster som kommunledare/vice kommunledare utan snarare prata antingen om specifika områden (exempelvis:”du kan inte tänka dig att hålla lite koll på vallokalerna i din del av stan? Det skulle verkligen behövas, och du passar ju perfekt för det eftersom du bor i det området”) eller så ska du hålla dig väldigt allmän (exempelvis: ”jag behöver någon att bolla tankar och ideer med som inte redan är upptagen med masssa andra uppdrag i partiet, tror du att det är något du skulle kunna hjälpa till med”). När de väl svarat ja till något liknande ovanstående exempel kan du förklara att för att det ska fungera enklast så kommer du lägga in dem som funktionärer i vårt medlemsregister, så de får utskick som kan vara bra för dem, samt en mailadress tilldelad till sig. Om du kommit såhär långt utan problem så har du lyckats skapa en ny aktiv, och då gäller det bara att hålla kontakten och bygga upp en personlig relation mellan dig och den nya aktiva.

Se samtidigt till så att andra aktiva och den nya personen byter namn och nummer med varandra. På så sätt känner sig personen mer inkluderar i gänget, fler kontaktytor skapas och du undviker att all kommunikation går genom dig. Är du den enda aktiva i din kommun är det bara att introducera den nya till de aktiva i grannkommunen, eller till din valkretsledare eller egentligen vilken annan pirat som du har i ditt kontaktnät. I värsta fall, om ingen annan finns att tillgå, kan du alltid sätta dem i kontakt med mig. Jag gillar att lära känna nytt folk. Är de däremot ovilliga att ta på sig något konkret ansvar trots att du lindar in det så gäller det att vara tålmodig och bida sin tid. En del personer tar helt enkelt längre tid på sig innan de involverar sig på allvar. Det är då bara att upprätthålla kontakten och se till så de påminns om att det finns saker de kan engagera sig i om de vill. Lägg till dem på facebook och skype och bjud in dem i de partigrupper och chattar som du själv är med i. Få andra aktiva att börja prata med dem och introducera dem för fler i partiet. Om du tycker att ovanstående känns stort och motigt och du inte är van vid att syssla med rekryterings/aktiveringsverksamhet så kan egentligen mitt budskap kokas ner till följande: Hitta potentiella aktiva och få dem att dyka upp på något möte. Var sedan noga med att se dem och lyssna på dem och fundera på hur deras vilja och intressen sammanfaller med de behov som partiet har.

Utgå aldrig utifrån vad partiet behöver för stunden, utan utgå alltid i första hand utifrån vad personen kan tänkas vilja bidra med. Och var tålmodig och tänk långsiktigt. Det absolut bästa med det hela är att om du gör allting rätt så kommer du inte bara ha skaffat dig en till aktiv pirat i din kommun.
Du kommer även ha skaffat dig en ny vän :-)

Imorgon fortsätter min gästbloggsturné på den visionära bloggen 2022. Håll utkik efter mig där!

Att agera som en pirat

Egentligen har jag andra blogginlägg på g, men jag är sjuk och ska nog ta och ha ett litet Oz-maraton och vila.

Tänkte istället ge alla pirater (och andra nyfikna) ett litet lästips så länge. Jan-Olof Ruuska, en södermanländsk pirat, har skrivit en uppsats om Piratpartiet. Ämnet är sociologi och utvalda delar började publiceras 9 juli på den här sidan. När jag ska välja ut ett citat från senaste publiceringen, väljer jag samma avsnitt som Jan-Olof själv valde när han postade länken på min facebookvägg;

Mikael Nilsson var mycket aktiv under årsmötet i april 2010, alltså efter intervjun, särskilt när det gällde en motion angående lokala partistöd efter valet. Det fanns ursprungligen en koppling till organisation och bildandet av lokala föreningar. Styrelsen yrkade avslag och Hanna Dönsberg yrkade bifall med tillägget ”Power to the People!”

Kan inte låta bli att skratta lite igen när jag läser, bilden i huvudet med alla piratnissar i lila tröjor har etsats sig fast;

– Nu börjar det komma fler ”orgnördar”, jag brukar kalla dem för ”orgnissarna”, det låter mycket trevligare. Org-nissarna och ”Ad hoc-nissarna” (skrattar)