Piratpartiets vårmöte A – stadgemotioner del III

Fortsätter att presentera motiveringar för hur jag voterat på Piratpartiets vårmöte. Ett tips till dig som också röstar, se till att rösta ”Avstår” på de yrkanden som du varken vill bifalla eller rösta avslag på. Det gör att de frågor du inte röstat i än samlas till vänster i menyn ”Pågår just nu”>”Motioner du inte röstat i”. Smidigt..:) Nu har första voteringsomgången redan avslutats, hann inte riktigt med att posta inlägget igår. Postar det såklart iallafall, en del av det jag säger är fortfarande relevant i nu pågående voteringsomgång.

A9 – Stadgeändring, mötespresidiet ska inte få besluta i samtliga ordningsfrågor
Motionären anser: ”Idag har mötespresidiet en stor och oönskad makt, den att ensam få bestämma i ordningsfrågor. Det går förvisso att lösa legitimitetsproblemet genom att anordna ”rådgivande omröstningar” men varför inte låta mötet få den makt som mötet förtjänar.

Tidigare lösning med att i mötesordningen besluta om att minst tio medlemmar kan lyfta en fråga till omröstning är en bra kompromiss mellan att låta mötet besluta i avgörande ordningsfrågor och mötespresidiet i enkla sådana. Ändringen kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten.”
Jag anser: Det är en vettig ändring, även om den kan tålas slipas på i framtiden. Ser fram emot fortsatta diskussioner. BIFALL

A10 – Stadgeändring, styrelsen ska ej få möjlighet att tolka stadgan som rör medlemsmötet
Motionären anser: ”Idag har styrelsen tagit ett beslut som förvisso inte är ”i samband med medlemsmöte” men i allra högsta grad påverkar medlemsmötet vilket vi i framtiden vill förhindra. För mig är det viktigt att partiets högst beslutande organ uteslutande får bestämma över sig själv. Partiet har idag en förtroendevald grupp inom partiet vars uppgift är att administrera just medlemsmöten och det blir därmed naturligt att lägga möjligheten att tolka stadgan, gällande medlemsmötena, hos dessa. Ändringen kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten.”
Jag anser: Det har alltså uppkommit en situation där styrelsen egentligen varit inne på mötespresidiets område och tagit beslut. Om motionen går igenom får man en tydligare avgränsning. BIFALL

A11 – Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen
Motionären anser: ”Idag särskiljs inte styrelsen och ledningen, två uppdrag där den ena beror på den andra. Skälet till att man på förra årsmötet tog bort separeringen mellan ledning och styrelsen var att vi i så fall skulle tvinga att kasta ut vissa personer från styrelsen alternativt ledningen, men att vi som organisation ändå rör oss mot det hållet.

Vår uppfattning, efter att ha sett vilka som nominerats och tackat ja till styrelsen, är att vi snarare rör oss mot motsatt håll. Det rimmar också illa med stadgans ”Ansvarskedjan måste vara obruten, det vill säga, mandat och ansvarsutkrävande måste alltid följas åt” som snarare talar om att man måste särskilja rollerna för att kunna utkräva ansvar.

Att stora delar av ledningen sitter i styrelsen medför att ansvarskedjen inte är fullständigt obrutbar då samma personer kan döma sig själva. Ändringen kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten.”
Jag anser: Den här frågan är väldigt viktig för mig. Många aktiva pirater bränner ut sig pga för mycket jobb, dessutom har Piratpartiet av tradition haft en ledning som i princip är självgående. Det är såklart ett demokratiskt underskott, då det är styrelsen och inte ledningen som är medlemsvald. Jag vill se en utveckling där rätt person är på rätt plats, utan att ha för mycket att göra, och där det är styrelsen som säger åt partiledningen vad de ska fokusera på – inte tvärtom. BIFALL

A12 – Reduktion av styrelsens storlek för att få den att fungera igen
Motionären anser (jag har kortat ned texten): ”När vi valde att ha en styrelse på 16 personer var det med antagandet att en så stor styrelse krävdes för att fungera och överleva som ett riksdagsparti. I stället har det lett till svåra problem med att styrelsen oftast inte är beslutsmässig, och de gånger den är det, har det nästan alltid varit med minsta möjliga marginal. Det är inte ovanligt att styrelseledamöter har fått ringas in under sittande möte för att komma precis över gränsen. Ibland har detta hänt flera gånger under samma möte. Så ska det inte behöva gå till, och så kan det inte gå till i någon organisation som gör anspråk på att fungera.

Kortfattat: Styrelsen fungerar inte för att den är för stor för vår organisations storlek och kapacitet.”
Jag anser: Den här frågan är också väldigt viktig för mig. Motionen försöker lösa ett problem som jag befarar bara blir större om motionen går igenom. Förklaringen till varför har styrelsens nuvarande sammankallande skrivit väldigt bra om. AVSLAG

A14 – Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor
Den här motionen är alltför lång för att jag ska ha lust att referera den. Jag hänvisar till tråden, där flera har yrkat på avslag av samma skäl som jag röstar; AVSLAG

A15 – Uttolkning av ordet adjungering
Motionären anser: ”De nya stadgarna har använt ordet ständiga adjungeringar för att definjera vilka externa roller som skall ha tillgång till olika forum. Det har under det gånga tiden uppkommit frågor hur dessa skall tolkas. Det är bra om mötet klargör detta.

5.3.5 Ständigt adjungerade till partistyrelsens möten är partiets revisorer och deras ersättare.
6.2.7 Ständigt adjungerade till partiledningens möten är sammankallande i partistyrelsen, förbundsordförande för Ung Pirat och partiets revisorer.”

Jag anser: Den här stadgeändringen är onödig, då jag anser att det redan framgår av stadgarna vad en adjungering innebär. AVSLAG

Sådär, då har jag gått igenom alla stadgemotioner, återkommet med inlägg om övriga motioner och styrelseval, även om jag antagligen inte kommer gå igenom precis allt.

Annonser

1 kommentar


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s