Tävlingsanda

Medan Piratpartiets vårmöte och omvalet i Västra Götaland avslutats, har jag tävlat på nätet. Vann ett par glasögon idag, så nu kommer jag äntligen ha ett par slipade solglasögon. :)

När jag senare satt på Facebook fick jag syn på en till tävling, denna gång TLC:s tävling om 40 (!) par skor. Själv shoppar jag sällan, och försöker att hålla mig borta från att smittas av galna-pryl-sjukan. Begagnat och personligt är bäst, men då kom jag på en sak. I den här tävlingen får man alltså ett presentkort på 40.000 att köpa skor på Brandos.se för, och jag har en hel del bekanta som är i behov av nya skor. Dessa bekanta jag tänker på är bostadslösa, ofta missbrukare och psykiskt sjuka. De är också värda värmande, bekväma skor, tycker jag! Så jag tänkte, jag kan själv köpa några par, och resten får bli ge-bort-skor. In och tävla du med vetja..:)

Vårmöte – so what?

Jag har faktiskt tagit beslutet att inte blogga mer om vårmötet. Har med hjälp av en vän insett att det är rätt ointressant för en bloggläsare att läsa inlägg på inlägg om hur vi röstar. Näe, jag vill nog att min blogg ska innehålla lite mindre navelskådning än så. :)

Piratpartiets vårmöte A – stadgemotioner del III

Fortsätter att presentera motiveringar för hur jag voterat på Piratpartiets vårmöte. Ett tips till dig som också röstar, se till att rösta ”Avstår” på de yrkanden som du varken vill bifalla eller rösta avslag på. Det gör att de frågor du inte röstat i än samlas till vänster i menyn ”Pågår just nu”>”Motioner du inte röstat i”. Smidigt..:) Nu har första voteringsomgången redan avslutats, hann inte riktigt med att posta inlägget igår. Postar det såklart iallafall, en del av det jag säger är fortfarande relevant i nu pågående voteringsomgång.

A9 – Stadgeändring, mötespresidiet ska inte få besluta i samtliga ordningsfrågor
Motionären anser: ”Idag har mötespresidiet en stor och oönskad makt, den att ensam få bestämma i ordningsfrågor. Det går förvisso att lösa legitimitetsproblemet genom att anordna ”rådgivande omröstningar” men varför inte låta mötet få den makt som mötet förtjänar.

Tidigare lösning med att i mötesordningen besluta om att minst tio medlemmar kan lyfta en fråga till omröstning är en bra kompromiss mellan att låta mötet besluta i avgörande ordningsfrågor och mötespresidiet i enkla sådana. Ändringen kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten.”
Jag anser: Det är en vettig ändring, även om den kan tålas slipas på i framtiden. Ser fram emot fortsatta diskussioner. BIFALL

A10 – Stadgeändring, styrelsen ska ej få möjlighet att tolka stadgan som rör medlemsmötet
Motionären anser: ”Idag har styrelsen tagit ett beslut som förvisso inte är ”i samband med medlemsmöte” men i allra högsta grad påverkar medlemsmötet vilket vi i framtiden vill förhindra. För mig är det viktigt att partiets högst beslutande organ uteslutande får bestämma över sig själv. Partiet har idag en förtroendevald grupp inom partiet vars uppgift är att administrera just medlemsmöten och det blir därmed naturligt att lägga möjligheten att tolka stadgan, gällande medlemsmötena, hos dessa. Ändringen kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten.”
Jag anser: Det har alltså uppkommit en situation där styrelsen egentligen varit inne på mötespresidiets område och tagit beslut. Om motionen går igenom får man en tydligare avgränsning. BIFALL

A11 – Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen
Motionären anser: ”Idag särskiljs inte styrelsen och ledningen, två uppdrag där den ena beror på den andra. Skälet till att man på förra årsmötet tog bort separeringen mellan ledning och styrelsen var att vi i så fall skulle tvinga att kasta ut vissa personer från styrelsen alternativt ledningen, men att vi som organisation ändå rör oss mot det hållet.

Vår uppfattning, efter att ha sett vilka som nominerats och tackat ja till styrelsen, är att vi snarare rör oss mot motsatt håll. Det rimmar också illa med stadgans ”Ansvarskedjan måste vara obruten, det vill säga, mandat och ansvarsutkrävande måste alltid följas åt” som snarare talar om att man måste särskilja rollerna för att kunna utkräva ansvar.

Att stora delar av ledningen sitter i styrelsen medför att ansvarskedjen inte är fullständigt obrutbar då samma personer kan döma sig själva. Ändringen kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten.”
Jag anser: Den här frågan är väldigt viktig för mig. Många aktiva pirater bränner ut sig pga för mycket jobb, dessutom har Piratpartiet av tradition haft en ledning som i princip är självgående. Det är såklart ett demokratiskt underskott, då det är styrelsen och inte ledningen som är medlemsvald. Jag vill se en utveckling där rätt person är på rätt plats, utan att ha för mycket att göra, och där det är styrelsen som säger åt partiledningen vad de ska fokusera på – inte tvärtom. BIFALL

A12 – Reduktion av styrelsens storlek för att få den att fungera igen
Motionären anser (jag har kortat ned texten): ”När vi valde att ha en styrelse på 16 personer var det med antagandet att en så stor styrelse krävdes för att fungera och överleva som ett riksdagsparti. I stället har det lett till svåra problem med att styrelsen oftast inte är beslutsmässig, och de gånger den är det, har det nästan alltid varit med minsta möjliga marginal. Det är inte ovanligt att styrelseledamöter har fått ringas in under sittande möte för att komma precis över gränsen. Ibland har detta hänt flera gånger under samma möte. Så ska det inte behöva gå till, och så kan det inte gå till i någon organisation som gör anspråk på att fungera.

Kortfattat: Styrelsen fungerar inte för att den är för stor för vår organisations storlek och kapacitet.”
Jag anser: Den här frågan är också väldigt viktig för mig. Motionen försöker lösa ett problem som jag befarar bara blir större om motionen går igenom. Förklaringen till varför har styrelsens nuvarande sammankallande skrivit väldigt bra om. AVSLAG

A14 – Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor
Den här motionen är alltför lång för att jag ska ha lust att referera den. Jag hänvisar till tråden, där flera har yrkat på avslag av samma skäl som jag röstar; AVSLAG

A15 – Uttolkning av ordet adjungering
Motionären anser: ”De nya stadgarna har använt ordet ständiga adjungeringar för att definjera vilka externa roller som skall ha tillgång till olika forum. Det har under det gånga tiden uppkommit frågor hur dessa skall tolkas. Det är bra om mötet klargör detta.

5.3.5 Ständigt adjungerade till partistyrelsens möten är partiets revisorer och deras ersättare.
6.2.7 Ständigt adjungerade till partiledningens möten är sammankallande i partistyrelsen, förbundsordförande för Ung Pirat och partiets revisorer.”

Jag anser: Den här stadgeändringen är onödig, då jag anser att det redan framgår av stadgarna vad en adjungering innebär. AVSLAG

Sådär, då har jag gått igenom alla stadgemotioner, återkommet med inlägg om övriga motioner och styrelseval, även om jag antagligen inte kommer gå igenom precis allt.

Piratpartiets vårmöte A – stadgemotioner del II

Idag fortsätter jag att beta av de olika voteringarna som just nu pågår på Piratpartiets vårmöte, presentera hur jag tänker rösta, och motivera. Även om du är ny på det här med årsmöten så tycker jag du ska våga delta! Och fråga vilken pirat som helst om det är nåt som verkar krångligt!

A6: Stadgefix – röstberättigad på årsmöte
Motionären anser: ”3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad. Detta leder till att en ny medlem kan vara röstberättigad vid en senare del av medlemsmöte utan att vara det vid den förra delen. I värsta fall, att det finns medlemmar som får rösta om en motions slutliga bifall eller avslag utan att ha fått rösta om dess tidigare uppbyggnad via specifika yrkanden och motyrkanden et cetera.”
Jag anser: Man vill alltså ändra stadgelydelsen så att man är röstberättigad om man var medlem två månader innan mötets öppnande, istället för voteringens öppnande (det ställer till det för presidiet, läs mer i tråden). Det finns även ett ändringsyrkande där tiden kortas till en månad. Två månader kan hindra en nyfrälst pirat från att rösta, en månad skyddar ändå en del från kupper (men kanske inte tillräckligt?). Det kan vara så att de höga skrik om kuppskydd på föregående möten har påverkat mig… När jag tänker efter är jag inte så rädd för kupper ändå – jag tror att de som vill sprida sina åsikter oftast hellre skapar sin egen förening. Jag stödjer alltså ändringen i stadgan, men röstar för ändringsyrkandet. BIFALL (ändringsyrkande)

A7 – Stadgefix – budgetansvar
A13 – Buggfix i stadgarna vad gäller budgetägande

Motionären anser (jag tar upp A13, motionerna är likvärdiga): ”När stadgarna först antogs på årsmöte antogs ett ändringsförslag som flyttade ägandeskapet för budgeten från medlemsmötet till styrelsen. Detta var en ändring som behövde göras på flera ställen, som bl.a. kan ses i att budgetbeslutet nu är ett av styrelsens primära ansvarsområden (enligt 5.2.2.d). Det rådde relativt stor konsensus om att medlemsmötets styrmedel i stället ska vara verksamhetsplanen.

Men ett ställe glömdes bort i ändringen — listan över vilka propositioner som styrelsen ska lägga till höstmötet. Där står fortfarande att styrelsen ska lägga ett förslag om budget till höstmötet.

Detta står nu delvis i konflikt med övriga skrivningar. Detta står i punkten 4.5.2.a, att styrelsen ska lägga detta som proposition. Jag yrkar att det helt enkelt stryks att styrelsen ska lägga detta förslag, så som skulle gjorts i det ursprungliga ändringsförslaget.”
Jag anser: Den vanliga föreningspraxisen är att man beslutar om budget och verksamhetsplan gemensamt, men att styrelsen närmare kan detaljstyra budgeten under verksamhetsåret. Jag håller med Emil Isberg om att det är bättre än att medlemmarnas enda styrmedel är verksamhetsplanen. AVSLAG

A8 – Stadgeändring, svårigheten att utesluta troll ur Piratpartiet
Motionären anser: ”Piratpartiets virtuella organisation är en styrka men den gör oss också sårbara för obstruktion och troll. Vår medlemsavgift är just nu noll kronor och det är enligt våra stadgar tillåtet att vara med i andra partier samtidigt. Det är alltså fullt möjligt för våra politiska fiender (aktiva i andra partier och PR-konsulter betalda av copyrightlobbyn) att som medlem i PP obstruera på forumet och under våra virtuella medlemsmöten. I ett vanligt gammalparti är det betydligt svårare att infiltrera om man måste lägga tid på att gå på en massa möten och lära känna varandra personligen i spritdränkta hotellrum sent på kvällen. Sitter man bakom ett tangetbord finns det massor av möjligheter att obstruera. Man kan sprida halvfalska rykten om partiets funktionärer. Man kan göra våldsamma personangrepp. Man kan gå in för att mobba partiledaren för att försöka knäcka denne. Man kan lamslå verksamheten genom ändlöst tjafs om procedurfrågor så att folk tröttnar. (Känns det igen?)

Därför anser jag att reglerna för att utesluta medlemmar bör förändras. Idag krävs det minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet i partistyrelsen för att utesluta en medlem. Jag anser att det ska räcka med en enkel majoritet, men det är en mindre problem. Det riktigt stora problemet är att en utesluten medlem har rätt att överklaga sin uteslutning till medlemsmötet. Detta leder till att man i värsta fall får en extremt infekterad strid i en personfråga där anklagelser kommer att fara fram och tillbaks i ett offentligt forum.

I denna typ av personkonflikter är det ofta frågan om mycket känslig information om personers karaktär, samarbetsförmåga, ärlighet, kompetens osv. Denna typ av information bör hållas internt inom partistyrelsen och inte fläkas ut på forumet. I synnerhet som utomstående aldrig kan veta vilken version som är sann och falsk. Om vi antar att PP behöver utesluta ett troll som bara är ute efter att obstruera kommer trollet naturligtvis att hävda att alla påståenden från partistyrelsen är falska och komma med egna falska anklagelser mot partistyrelsen. Eftersom vi är en virtuell organisation kommer många medlemmar aldrig att ha träffat de som bråkar och därmed har dessa ingen aning om vem som har rätt och fel. Inget positivt kommer att komma ut av detta – och PP tvingas förbruka ännu mer av sin energi på meningslösa procedurfrågor och interna bråk.

Inga andra partiers stadgar låter uteslutningsärenden att komma upp på Partikongresser eller Partistämmor. Vi bör därför ändra våra stadgar och ta bort den möjligheten i kapitel §2 i stadgarna. Enligt våra stadgar (§8.2.2) krävs två beslut för att ändra kapitel 2 i stadgarna. Därför blir detta Medlemsmöte det första beslutet i denna fråga.”
Jag anser: För det första måste jag bara säga; Det är nog bara i Pirapartiet det läggs motioner där ordet ”troll” förekommer! :D Jag gillar skarpt när jag kommer överens med personer jag inte brukar vara överens med, så som motivering väljer jag att citera Anna Svensson; ”Visst blir det lättare att utesluta troll om man tar bort deras rätt att överklaga, men moraliskt är det ett stolpskott och kommer bara att ge trollen mer ammunition. I min mening så är trollen i första hand ett fall för forumsmoderatorerna. Man måste tänka på att partimedlemskap inte är ett krav för att kunna posta i våra forum. Att bekämpa troll genom uteslutning ter sig därför som att kämpa lite mot väderkvarns…troll.” AVSLAG

Fortsättning följer! :)

Piratpartiets vårmöte A – stadgemotioner del I

Det känns som om jag bara sprungit på årsmöten i flera månader nu. Visst är det kul att engagera sig i olika organisationer, men lite slitsamt blir det! Har varit på Ung Pirats kongress, Ung Pirats Östra distriktskongress, Ung Pirat Västerås årsmöte, Hyresgästföreningen Västerås årsmöte, regionfullmäktige Hyresgästföreningen Aros-Gävle…etc…etc…men nu börjar jag se ljuset i tunneln! ;)

Bara ett (sex veckor långt) möte kvar. Första tiden ägnades åt diskussioner kring alla mötets förslag. Själv har jag inte deltagit på forumet i år. Har ingen direkt bra förklaring annat än att jag inte hade lust…ibland tryter juh den också! Men nåt jag har lust med, är att presentera hur jag röstar på mötet. Nu har jag inte någon styrelsepost eller något annat uppdrag i partiet, så jag känner att det är fritt fram att påverka även via bloggen.

Idag har jag gått igenom diskussionerna, och röstat i A-motionerna. För dig som aldrig deltagit på ett medlemsmöte i partiet förut, rekommenderar jag starkt att läsa Emmas guide. Har du några frågor, inga är för knäppa, kan du kontakta mig. Snabbaste sättet bör vara via Facebook (sök bara på Hanna Dönsberg och skicka ett meddelande). Jag tänker inte ta upp alla motioner idag, eftersom jag gärna vill försöka hålla mina inlägg läsbara.

Hursomhelst, här är mina röster och motiveringar (jag har inte skrivit med de som dragits tillbaka);

A1 – Namnbyte
Motionären anser: ”Pirater förknippas med stöld och utpressning eller hur vi borde omedelbart byta namn till Fridemokraterna (FD) viket i ett enda ord gör klart för alla vad vi i vekligheten står för eller hur”
Jag anser: Det här är en diskussion som funnits sedan valet av namn 2006, med tiden så har vi visat framfötterna och namnet klingar inte ondskefullt i mångas öron. Historiskt kan man se att piratskepp var de skepp som faktiskt fungerade mest demokratiskt, det kan man berätta för de som uttrycker tvivel! Det roliga i sammanhanget är att namnet väcker viss uppmärksamhet som vi såklart kan dra nytta av. AVSLAG

A2 – Antal kandidater i lokalval
Motionären anser: ”Jag anser att PiratPartiets styrelse varit hårda i sitt krav på antalet list kandidater till de lokala valen 2010. Till kommunfullmäktige anser jag att kravet ska sänkas till 8 % av fullmäktiges storlek och blir antalet kandidater 6,5 stycken ska det avrundas ner till närmaste heltal = 6stycken. Med tanke på att bara 1-2 ledamöter kommer in samt en ersättare. Är det fullt tillräckligt. Säg 65 ledamöts
platser *8% = 5,2 stycken avrundat ner till 5 stycken. Till Regionen/Landsting. Det lägsta antalet kandidater som kommer in är 5s tycken ledamöter samt 2-3 ersättare därför anser jag att minst 14 list kandidater är fullt tillräckligt även om några hoppar av under 4-års perioden. Bör tilläggas att under valet 2010 var kravet 25-27 stycken.”

Jag anser: Det här är en liten teknikalitet som vi vinner på att hålla flexibel, med andra ord ett beslut för det årets styrelse att ta i samråd med medlemmarna, inte ett beslut för ett medlemsmöte. AVSLAG

A3 – Stadgeändring ang den ekonomisk ansvarige
Motionären anser: ”Funktionen ”Ekonomiskt ansvarig” är mycket viktig. Det är dock en funktion som tack vare vårt transparenta ekonomiska system inte behöver delta i partiledningens löpande arbete på en daglig basis. Funktionen bör därför underställas sekretariatet och därigenom ha löpande kontakt med partiledningen. Funktionen kan också med fördel adjungeras in på ledningens möten vid behov.”
Jag anser: Om man stött och blött detta mer hade man kanske kunnat komma fram till en mer lättförståelig och välfungerande lösning. Själv känner jag att man övertolkar stadgan som den ser ut idag, och att det visst finns en frihet för partiledningen att välja hur den ska arbeta med detta. Dessutom sker i stadgan en ändring angående att partiledaren skall tillsätta en vice partiledare, som jag personligen inte gillar. Där ändrar man ordet ”ska” till ”kan” – för att man försöker anpassa stadgarna till verkligheten (vi har just nu ingen vice partiledare, och nej, jag har inte blivit tillfrågad ;P). Men ändrar man ”ska” till ”kan” så kan inte styrelsen kräva att partiledaren utser en vice om det drar ut på tiden. AVSLAG

A5 – Plats för medlemsmöten
Motionären anser: ”Detta är en i en serie av ‘buggfixar’ som diskuterats inom organisationsgruppen för att förbättre stadgarna. Stadgarna stipulerar i 4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta. Problemet är att texten är otydlig. Med teknisk lösning avsågs vilken teknisk plattform på Internet som skall användas för mötet. Men styrelsen har tolkat detta som att gälla mer än att välja teknisk plattform utan utformade även regler för omröstning och annat. I de flest stadgar används ordet plats för att säga var man skall mötas fysiskt. Att inte kalla den så när stadgarna kom fram var kanske lite olyckligt och ett utfall av övertydlighet då man vill påtala att det gällde plats på Internet och inte fysisk plats. Men det finns egentligen inget skäl till det. Plats skall då tolkas som att kunna vara en kanal på skype, irc eller på föreningens forum eller någon annan plats på Internet.”
Jag anser: Under diskussionens gång har det kommit några förslag, bland annat att mötespresidiet ska bestämma tid och plats för mötet. Att de väljer plats är självklart, det på föregående möte medlemsvalda presidiet vet helt enkelt bäst vilken teknisk plattform som ska användas. Jag har stort förtroende för nuvarande mötespresidie, och jag har en känsla av att de kommer sitta kvar ett tag. Tiden är lite annorlunda, där tycker jag beslutet bör ske i samråd. Nu las aldrig något sådant ändringsyrkande, även om det kom upp som förslag (här är det tråkiga i att inte finna ork till att hänga med i diskussionerna innan voteringarna). Däremot tror jag att det ändå kommer göras i samråd med styrelsen, så jag röstade för ändringsyrkandet som ger presidiet ansvaret att ta beslut. BIFALL (ändringsyrkande)

Fortsättning följer! =)

Bordlägg frågan om datalagring, plz?!

Jag mailade våra riksdagsledamöter nyss, såhär såg mailet ut;

”Hej riksdagsledamot!
Jag väljer att kontakta dig nu, eftersom det imorgon i riksdagen tas ett för mig enormt avgörande beslut. Som i övrigt stolt medborgare är jag verkligen oroad över Datalagringsdirektivet, enligt mig är det en godtycklig övervakning av oskyldiga som inte hör hemma i en rättstat. Inte ens Kina har infört en så långtgående övervakning av sina medborgare (än iallafall). Jag tror inte det är effektivt i brottsbekämpande syfte, och för mig klingar det illa att med argumentet ”stoppa terrorismen” gå terroristerna till mötes – och skapa en antidemokratisk utveckling.

Vissa har argumenterat för att det blir kostsamt när vi får betala vite pga EU-direktivet. Men även på EU-nivå tvivlar många länder att det går ihop med mänskliga rättigheter att införa detta. Därför ber jag dig rösta för en bordläggning imorgon, så att vi kan se vad EU-domstolen säger i ärendet först.

MVH Hanna Dönsberg”

Såhär när jag redan skickat iväg det, märkte jag att jag missade att nämna att det enligt uträkningar blir dyrare att införa direktivet än att betala vite. Hujedamej. Men lägg gärna till det du, och skicka mail du också. Använd min mall, ändra några ord, eller inte. Det viktigaste är att ledamöterna känner att det finns en stor folklig opinion.

Här är adresserna jag skickade till, några studsade, men det verkar vara vikarier och de som hoppat av:

christer.adelsbo@riksdagen.se, carina.a.elgestam@riksdagen.se, ann-christin.ahlberg@riksdagen.se, urban.ahlin@riksdagen.se, johan.andersson@riksdagen.se, phia.andersson@riksdagen.se, ann.arleklo@riksdagen.se, lennart.axelsson@riksdagen.se, ibrahim.baylan@riksdagen.se, hakan.bergman@riksdagen.se, hannah.bergstedt@riksdagen.se, bo.bernhardsson@riksdagen.se, patrik.bjorck@riksdagen.se, thomas.bodstrom@riksdagen.se, catharina.brakenhielm@riksdagen.se, sven-erik.bucht@riksdagen.se, clas-goran.carlsson@riksdagen.se, gunilla.c.carlsson@riksdagen.se, mikael.damberg@riksdagen.se, adnan.dibrani@riksdagen.se, susanne.eberstein@riksdagen.se, hans.ekstrom@riksdagen.se, tomas.eneroth@riksdagen.se, christer.engelhardt@riksdagen.se, kerstin.engle@riksdagen.se, matilda.ernkrans@riksdagen.se, isak.from@riksdagen.se, kenneth.g.forslund@riksdagen.se, agneta.gille@riksdagen.se, marie.granlund@riksdagen.se, monica.green@riksdagen.se, roza.guclu.hedin@riksdagen.se, jonas.gunnarsson@riksdagen.se, billy.gustafsson@riksdagen.se, kerstin.haglo@riksdagen.se, lena.hallengren@riksdagen.se, arhe.hamednaca@riksdagen.se, jorgen.hellman@riksdagen.se, caroline.helmersson.olsson@riksdagen.se, shadiye.heydari@riksdagen.se, hans.hoff@riksdagen.se, peter.hultqvist@riksdagen.se, carina.hagg@riksdagen.se, kent.harstedt@riksdagen.se, berit.hogman@riksdagen.se, leif.jakobsson@riksdagen.se, eva-lena.jansson@riksdagen.se, peter.jeppsson@riksdagen.se, ann-kristine.johansson@riksdagen.se, lars.johansson@riksdagen.se, morgan.johansson@riksdagen.se, ylva.johansson@riksdagen.se, peter.johnsson@riksdagen.se, mattias.jonsson@riksdagen.se, hakan.juholt@riksdagen.se, anders.karlsson@riksdagen.se, annelie.karlsson@riksdagen.se, kristina.karlsson@riksdagen.se, sara.karlsson@riksdagen.se, kurt.kvarnstrom@riksdagen.se, katarina.kohler@riksdagen.se, hillevi.larsson@riksdagen.se, jan-olof.larsson@riksdagen.se, lars.mejern.larsson@riksdagen.se, desiree.liljevall@riksdagen.se, asa.lindestam@riksdagen.se, elin.lundgren@riksdagen.se, fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se, johan.lofstrand@riksdagen.se, louise.malmstrom@riksdagen.se, carina.moberg@riksdagen.se, pyry.niemi@riksdagen.se, ingemar.nilsson@riksdagen.se, jennie.nilsson@riksdagen.se, kerstin.nilsson@riksdagen.se, pia.nilsson@riksdagen.se, marie.norden@riksdagen.se, ingela.nylund.watz@riksdagen.se, carina.ohlsson@riksdagen.se, fredrik.olovsson@riksdagen.se, hans.olsson@riksdagen.se, jasenko.omanovic@riksdagen.se, christina.oskarsson@riksdagen.se, leif.pagrotsky@riksdagen.se, veronica.palm@riksdagen.se, peter.persson@riksdagen.se, helene.petersson@riksdagen.se, helen.pettersson@riksdagen.se, leif.pettersson@riksdagen.se, raimo.parssinen@riksdagen.se, carin.runeson@riksdagen.se, gunnar.sandberg@riksdagen.se, eva.sonidsson@riksdagen.se, maria.stenberg@riksdagen.se, thomas.strand@riksdagen.se, gunilla.svantorp@riksdagen.se, per.svedberg@riksdagen.se, suzanne.svensson@riksdagen.se, bjorn.von.sydow@riksdagen.se, anna-lena.sorenson@riksdagen.se, olle.thorell@riksdagen.se, tommy.waidelich@riksdagen.se, anna.wallen@riksdagen.se, borje.vestlund@riksdagen.se, maryam.yazdanfar@riksdagen.se, anders.ygeman@riksdagen.se, christina.zedell@riksdagen.se, karin.astrom@riksdagen.se, krister.ornfjader@riksdagen.se, sven-erik.osterberg@riksdagen.se, thomas.ostros@riksdagen.se, maria.abrahamsson@riksdagen.se, amir.adan@riksdagen.se, christer.akej@riksdagen.se, jan.r.andersson@riksdagen.se, jorgen.andersson@riksdagen.se, magdalena.w.andersson@riksdagen.se, staffan.anger@riksdagen.se, sofia.arkelsten@riksdagen.se, lena.asplund@riksdagen.se, metin.ataseven@riksdagen.se, anti.avsan@riksdagen.se, gunnar.axen@riksdagen.se, margareta.b.kjellin@riksdagen.se, hanif.bali@riksdagen.se, lars.beckman@riksdagen.se, eva.bengtson.skogsberg@riksdagen.se, finn.bengtsson@riksdagen.se, erik.bengtzboe@riksdagen.se, ulf.berg@riksdagen.se, sten.bergheden@riksdagen.se, per.bill@riksdagen.se, elisabeth.bjornsdotter.rahm@riksdagen.se, gustav.blix@riksdagen.se, carl-oskar.bohlin@riksdagen.se, helena.bouveng@riksdagen.se, anne.marie.broden@riksdagen.se, katarina.brannstrom@riksdagen.se, stefan.caplan@riksdagen.se, mikael.cederbratt@riksdagen.se, margareta.cederfelt@riksdagen.se, asa.coenraads@riksdagen.se, lars.elinderson@riksdagen.se, annicka.engblom@riksdagen.se, karin.enstrom@riksdagen.se, jan.ericson@riksdagen.se, thomas.finnborg@riksdagen.se, lotta.finstorp@riksdagen.se, johan.forssell@riksdagen.se, mats.gerdau@riksdagen.se, walburga.habsburg.douglas@riksdagen.se, susanna.haby@riksdagen.se, pia.hallstrom@riksdagen.se, ann-charlotte.hammar.johnsson@riksdagen.se, krister.hammarbergh@riksdagen.se, anders.hansson@riksdagen.se, lars.hjalmered@riksdagen.se, gustaf.hoffstedt@riksdagen.se, christian.holm@riksdagen.se, johan.hultberg@riksdagen.se, cristina.husmark.pehrsson@riksdagen.se, jonas.jacobsson@riksdagen.se, isabella.jernbeck@riksdagen.se, bengt-anders.johansson@riksdagen.se, mats.johansson@riksdagen.se, ellen.juntti@riksdagen.se, christine.jonsson@riksdagen.se, ulrika.karlsson@riksdagen.se, anna.kinberg.batra@riksdagen.se, anna.konig.jerlmyr@riksdagen.se, olof.lavesson@riksdagen.se, eva.lohman@riksdagen.se, kajsa.lunderquist@riksdagen.se, malin.lofsjogard@riksdagen.se, cecilia.magnusson@riksdagen.se, betty.malmberg@riksdagen.se, goran.montan@riksdagen.se, johnny.munkhammar@riksdagen.se, gustav.nilsson@riksdagen.se, ulrik.nilsson@riksdagen.se, gunilla.nordgren@riksdagen.se, andreas.norlen@riksdagen.se, marta.obminska@riksdagen.se, lotta.olsson@riksdagen.se, jenny.petersson@riksdagen.se, goran.pettersson@riksdagen.se, maria.plass@riksdagen.se, jessica.polfjard@riksdagen.se, marietta.de.pourbaix-lundin@riksdagen.se, margareta.palsson@riksdagen.se, saila.quicklund@riksdagen.se, patrick.reslow@riksdagen.se, edward.riedl@riksdagen.se, henrik.ripa@riksdagen.se, jessica.rosencrantz@riksdagen.se, eliza.roszkowska.oberg@riksdagen.se, hans.rothenberg@riksdagen.se, jan-evert.radhstrom@riksdagen.se, fredrik.schulte@riksdagen.se, karl.sigfrid@riksdagen.se, lars-arne.staxang@riksdagen.se, elisabeth.svantesson@riksdagen.se, michael.svensson@riksdagen.se, henrik.von.sydow@riksdagen.se, cecilie.tenfjord-toftby@riksdagen.se, ewa.thalen.finne@riksdagen.se, tomas.tobe@riksdagen.se, abdirizak.waberi@riksdagen.se, hans.wallmark@riksdagen.se, camilla.waltersson.gronvall@riksdagen.se, cecilia.widegren@riksdagen.se, rune.wikstrom@riksdagen.se, jessika.vilhelmsson@riksdagen.se, boriana.aberg@riksdagen.se, asa.agren.wikstrom@riksdagen.se, ann-britt.asebol@riksdagen.se, oskar.oholm@riksdagen.se, jabar.amin@riksdagen.se, stina.bergstrom@riksdagen.se, agneta.borjesson@riksdagen.se, bodil.ceballos@riksdagen.se, esabelle.dingizian@riksdagen.se, tina.ehn@riksdagen.se, magnus.ehrencrona@riksdagen.se, gunvor.g.ericson@riksdagen.se, jonas.eriksson@riksdagen.se, peter.eriksson@riksdagen.se, gustav.fridolin@riksdagen.se, ulf.holm@riksdagen.se, mehmet.kaplan@riksdagen.se, helena.leander@riksdagen.se, annika.lillemets@riksdagen.se, jan.lindholm@riksdagen.se, agneta.luttropp@riksdagen.se, valter.mutt@riksdagen.se, lise.nordin@riksdagen.se, kew.nordqvist@riksdagen.se, asa.romson@riksdagen.se, peter.radberg@riksdagen.se, mikaela.valtersson@riksdagen.se, maria.wetterstrand@riksdagen.se, gunnar.andren@riksdagen.se, hans.backman@riksdagen.se, anita.broden@riksdagen.se, emma.carlsson.lofdahl@riksdagen.se, jan.ertsborn@riksdagen.se, eva.flyborg@riksdagen.se, karin.granbom.ellison@riksdagen.se, roger.haddad@riksdagen.se, liselott.hagberg@riksdagen.se, carl.b.hamilton@riksdagen.se, ismail.kamil@riksdagen.se, nina.larsson@riksdagen.se, maria.lundqvist.bromster@riksdagen.se, nina.lundstrom@riksdagen.se, ulf.nilsson@riksdagen.se, christer.nylander@riksdagen.se, johan.pehrson@riksdagen.se, anna.steelekarlstrom@riksdagen.se, torkild.strandberg@riksdagen.se, lars.tysklind@riksdagen.se, barbro.westerholm@riksdagen.se, allan.widman@riksdagen.se, christer.winback@riksdagen.se, erik.a.eriksson@riksdagen.se, abir.al-sahlani@riksdagen.se, ulrika.carlsson@riksdagen.se, staffan.danielsson@riksdagen.se, fredrick.federley@riksdagen.se, anders.flanking@riksdagen.se, annie.johansson@riksdagen.se, kenneth.johansson@riksdagen.se, ola.johansson@riksdagen.se, per-ingvar.johnsson@riksdagen.se, emil.kallstrom@riksdagen.se, johan.linander@riksdagen.se, helena.lindahl@riksdagen.se, per.lodenius@riksdagen.se, kerstin.lundgren@riksdagen.se, karin.nilsson@riksdagen.se, annika.qarlsson@riksdagen.se, roger.tiefensee@riksdagen.se, asa.torstensson@riksdagen.se, anders.w.jonsson@riksdagen.se, solveig.zander@riksdagen.se, anders.akesson@riksdagen.se, per.asling@riksdagen.se, thoralf.alfsson@riksdagen.se, erik.almqvist@riksdagen.se, stellan.bojerud@riksdagen.se, kent.ekeroth@riksdagen.se, josef.fransson@riksdagen.se, carina.herrstedt@riksdagen.se, lars.isovaara@riksdagen.se, mikael.jansson@riksdagen.se, richard.jomshof@riksdagen.se, mattias.karlsson@riksdagen.se, david.lang@riksdagen.se, william.petzall@riksdagen.se, per.ramhorn@riksdagen.se, margareta.sandstedt@riksdagen.se, johnny.skalin@riksdagen.se, sven-olof.sallstrom@riksdagen.se, tony.wiklander@riksdagen.se, jonas.akerlund@riksdagen.se, jimmie.akesson@riksdagen.se, anders.andersson@riksdagen.se, yvonne.andersson@riksdagen.se, otto.von.arnold@riksdagen.se, andreas.carlson@riksdagen.se, annika.eclund@riksdagen.se, annelie.enochson@riksdagen.se, penilla.gunther@riksdagen.se, lars.gustafsson@riksdagen.se, robert.halef@riksdagen.se, emma.henriksson@riksdagen.se, lars-axel.nordell@riksdagen.se, mats.odell@riksdagen.se, mikael.oscarsson@riksdagen.se, irene.oskarsson@riksdagen.se, desiree.pethrus.engstrom@riksdagen.se, anders.sellstrom@riksdagen.se, tuve.skanberg@riksdagen.se, caroline.szyber@riksdagen.se, roland.utbult@riksdagen.se, ulla.andersson@riksdagen.se, bengt.berg@riksdagen.se, marianne.berg@riksdagen.se, torbjorn.bjorlund@riksdagen.se, josefin.brink@riksdagen.se, rossana.dinamarca@riksdagen.se, jens.holm@riksdagen.se, siv.holma@riksdagen.se, christina.hoj.larsen@riksdagen.se, wiwi-anne.johansson@riksdagen.se, jacob.johnson@riksdagen.se, amineh.kakabaveh@riksdagen.se, hans.linde@riksdagen.se, lars.ohly@riksdagen.se, eva.olofsson@riksdagen.se, lena.olsson@riksdagen.se, kent.persson@riksdagen.se, jonas.sjostedt@riksdagen.se, mia.sydow.molleby@riksdagen.se

Jag kan inte garantera att det är adresser till alla, eftersom sökningen jag gjorde resulterade i några adresser som såg ut såhär: @riksdagen.se  Vill du kika själv finns en sökmotor här.

Kör hårt nu, använd din makt!

Edit: De som hittills svarat att de röstar för bordläggning är medlemmar i de två partier som begärt den:
Jonas Sjöstedt
riksdagsledamot för Vänsterpartiet,
Lise Nordin
Riksdagsledamot och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet,
Marianne Berg
Riksdagsledamot för Vänsterpartiet

Cornelis, poeten

Preliminärt utkast till evt. funderingar kring mitt framtida testamente
Har visor något värde? Nu när man är död?
Så länge jag sjöng dem, fick jag dagligt bröd.
Nu ger jag dom till alla och envar.
Och jag menar att: visor tillhör alleman.
Den som ej kan sjunga lyssnar på dem som kan.
Och ingen vet vem visan skrivit har.
Visst får du ärva visorna, jag lämnade dem ju kvar.
Cornelis Vreeswijk

Cornelis verk samlade på hans platta ” Till sist” är en av flera verk som figurerar i den pågående hovrättsförhandlingen i The Piratebay-målet. Det är skivbolaget som är målsägaren och inte Cornelisstiftelsen som har rättigheterna till text/musik. Frågan är hur stiftelsen känner inför detta faktum, eftersom de, nu när Cornelis inte är i livet längre, är de som ska skydda just hans intressen? Det skulle onekligen vara intressant att få reda på.